GDPR

Podmínky udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a práva subjektu údajů

Subjekt údajů uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro:

České vysoké učení technické v Praze – Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT), adresa Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00, Praha 6, DIČ: CZ68407700, ve věci souhlasu se zpracováním osobních údajů zastoupená projektovou kanceláří PMO CIIRC ČVUT (dále jen „kontrolor“)

za následujících podmínek:

 1. Rozsah poskytnutých osobních údajů na základě souhlasu je následující a uvedený v registraci:
  1. Jméno a příjmení
  1. Instituce / Organizace
  1. Emailová adresa
 2. Účel zpracování osobních údajů je následující:
  1. Dobrovolná registrace na konkrétní akci DIH4AI Winter Shool for SMEs (dále jen „akce“) a další komunikace o konkrétní akci (sdílení prezentovaných dokumentů, audio/video a dalších materiálů a výstupů souvisejících s prezentacemi na akci).
  1. Sdílení dalších informací a pozvánek na akce týkajících se oblasti Průmyslu 4.0, robotiky či umělé inteligence relevantních pro průmysl, akademickou sféru i společnost.

   Obecně se zpracování osobních údajů bude řídit zásadami Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) jako organizátora akce dostupnými na: https://www.cvut.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr.
 3. Doba zpracování osobních údajů
  Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje po dobu 6 let ode dne konání akce.
 4. Předávání osobních údajů
  Správce tímto prohlašuje, že osobní údaje budou předány pouze koordinátorovi projektu DIH4AI a poskytovateli dotace – Evropské Komisi, pro výše uvedené účely:

Koordinátor projektu:

POLITECNICO DI MILANO

Piazza Leonardo Da Vinci 32
20133 Milano, Italy

5. Práva subjektu osobních údajů
Správci tímto informují subjekt údajů o jeho právech vyplývajících z článku 13 nařízení GDPR, a to:

 1. Osobní údaje subjektu údajů budou zpracovávány na základě jeho svobodného souhlasu, za výše uvedených podmínek.
 2. Účelem poskytnutí osobních údajů subjektu údajů Správcům je zájem subjektu údajů na účasti a registraci na akci pořádané Správci a zájem subjektu údajů na získání souvisejících dokumentů a informací.
 3. Při zpracování osobních údajů subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování.
 4. Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. , má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se subjekt údajů domnívá, že správci při zpracování jeho osobních údajů porušují nařízení GDPR. .
 5. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@cvut.cz.